سوالات استخدامی با پاسخنامه

سوالات استخدامی دستگاه های اجرایی، علوم پزشکی، وزارت نیرو، تامین اجتماعی، بانک ها و ...

در خصوص حق العمل کاری، کدام مورد صحیح نیست؟

سوال 44 از حقوق تجارت

آزمون وکالت سال 98

جواب سوالات آزمون وکالت سال 98 - سوال - سوال استخدامی - سوال استخدامی با جواب پاسخ - سوالات آزمون وکالت با پاسخنامه - سوالات آزمون وکلای دادگستری - سوالات آزمون وکلای دادگستری با پاسخ - soals.blog.ir

سوال 44: در خصوص حق العمل کاری، کدام مورد صحیح نیست؟

 1. حق العمل کار مستحق دریافت هزینه‌‌هایی که برای انجام معامله لازم و به نفع آمر بوده است، می‌باشد.
 2. ۲) حق العمل کار به هیچ عنوان در بیمه نمودن اموال موضوع معامله مسئولیت ندارد، مگر آنکه آمر دستور داده باشد.
 3. ۳) آمر حق رجوع از معامله و امر خود را دارد.
 4. ۴) در هر صورت، حق العمل کار حق دریافت حق الزحمه را دارد، خواه کار انجام شده یا نشده باشد.

 • ۰ نظر

  از دید قانون بازار اوراق بهادار‌ ایران، بازار مشتقه به بازاری گفته می‌شود که در آن ...

  سوال 43 از حقوق تجارت

  آزمون وکالت سال 98

  جواب سوالات آزمون وکالت سال 98 - سوال - سوال استخدامی - سوال استخدامی با جواب پاسخ - سوالات آزمون وکالت با پاسخنامه - سوالات آزمون وکلای دادگستری - سوالات آزمون وکلای دادگستری با پاسخ - soals.blog.ir

  سوال 43: از دید قانون بازار اوراق بهادار‌ ایران، بازار مشتقه به بازاری گفته می‌شود که در آن ...

  1. کارگزاران خاص، معاملات راجع به کالا را انجام می‌دهند.
  2. اوراق بهادار، پس از عرضه اولیه، داد و ستد می‌شوند.
  3. قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار و کالا معامله می‌شود.
  4. اوراق بهادار و کالاها، پس از عرضه اولیه، داد و ستد می‌شوند.

 • ۰ نظر

  در صورت عدم ارائه صورت حساب دارایی و دفاتر تجارتی توسط تاجر متقاضی ورشکستگی ...

  سوال 42 از حقوق تجارت

  آزمون وکالت سال 98

  جواب سوالات آزمون وکالت سال 98 - سوال - سوال استخدامی - سوال استخدامی با جواب پاسخ - سوالات آزمون وکالت با پاسخنامه - سوالات آزمون وکلای دادگستری - سوالات آزمون وکلای دادگستری با پاسخ - soals.blog.ir

  سوال 42: در صورت عدم ارائه صورت حساب دارایی و دفاتر تجارتی توسط تاجر متقاضی ورشکستگی، دادگاه چه تصمیمی باید بگیرد؟

  1. به دلایل دیگر ورشکستگی تاجر رسیدگی کرده و حکم مقتضی صادر کند.
  2. درخواست صدور حکم ورشکستگی را رد کند.
  3. پرونده را برای رسیدگی به دادسرا ارسال تا دادسرا عندالاقتضا برای متقاضی، کیفر خواست ورشکستگی به تقصیر صادر کند.
  4. در صورتی که صورت حساب دارایی و دفاتر تجارتی ظرف سه روز ارائه نشده باشند، درخواست متقاضی را رد کند.

 • ۰ نظر

  افزایش سرمایه شرکت سهامی ‌از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود شرکت ...

  سوال 41 از حقوق تجارت

  آزمون وکالت سال 98

  جواب سوالات آزمون وکالت سال 98 - سوال - سوال استخدامی - سوال استخدامی با جواب پاسخ - سوالات آزمون وکالت با پاسخنامه - سوالات آزمون وکلای دادگستری - سوالات آزمون وکلای دادگستری با پاسخ - soals.blog.ir

  سوال 41: افزایش سرمایه شرکت سهامی ‌از طریق بالا بردن مبلغ اسمی سهام موجود شرکت، در کدام مورد مجاز است؟

  1. حداقل ۳۵ درصد سرمایه، نقداً پرداخت شود.
  2. حداقل ۳۵ درصد سرمایه، تعهد و بقیه آن پرداخت شود.
  3. کلیه افزایش سرمایه، تعهد شود.
  4. کلیه افزایش سرمایه، نقداً پرداخت شود.

 • ۰ نظر

  دعوایی مالی در دادگاه عمومی حقوقی اقامه می‌شود. دادگاه در پی رسیدگی ...

  سوال 40 از آیین دادرسی مدنی

  آزمون وکالت سال 98

  جواب سوالات آزمون وکالت سال 98 - سوال - سوال استخدامی - سوال استخدامی با جواب پاسخ - سوالات آزمون وکالت با پاسخنامه - سوالات آزمون وکلای دادگستری - سوالات آزمون وکلای دادگستری با پاسخ - soals.blog.ir

  سوال 40: دعوایی مالی در دادگاه عمومی‌حقوقی اقامه می‌شود. دادگاه در پی رسیدگی، اقدام به صدور حکم نموده و آن را حضوری اعلام می‌کند، اما محکوم علیه حکم را غیابی دانسته و در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی می‌نماید. دادگاه پس از واخواهی محکوم علیه، بی آنکه جلسه دادرسی تشکیل دهد، قرار عدم استماع واخواهی به علت حضوری بودن حکم را صادر می‌کند. در خصوص قابل شکایت بودن‌این قرار، کدام مورد صحیح است؟

  1. باید پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال کند، حتی اگر دادگاه صادر کننده رأی، دادگاه نخستین باشد.
  2. باید ابتدا رأی فرجام خواسته را نقض و پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال کند، البته اگر دادگاه صادر کننده رأی دادگه تجدیدنظر باشد.
  3. با توجه به صلاحیت دیوان، درخواست پذیرفته نمی‌شود.
  4. باید پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال کند، البته اگر دادگاه صادر کننده رأی، دادگاه تجدیدنظر باشد.

 • ۰ نظر

  دادگاه عمومی حقوقی قرار کارشناسی صادر و کارشناس را انتخاب می کند ...

  سوال 39 از آیین دادرسی مدنی

  آزمون وکالت سال 98

  جواب سوالات آزمون وکالت سال 98 - سوال - سوال استخدامی - سوال استخدامی با جواب پاسخ - سوالات آزمون وکالت با پاسخنامه - سوالات آزمون وکلای دادگستری - سوالات آزمون وکلای دادگستری با پاسخ - soals.blog.ir

  سوال 39: دادگاه عمومی‌حقوقی قرار کارشناسی صادر و کارشناس را انتخاب می‌کند، در خصوص تمایل طرفین به معرفی کارشناس مرضی الطرفین، کدام مورد صحیح است؟

  1. طرفین فقط در دعاوی مالی می‌توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب، به تراضی، کارشناس انتخاب کنند که باید از کارشناسان رسمی‌باشد.
  2. طرفین می‌توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب، به تراضی، کارشناس انتخاب کنند که می‌تواند از کارشناسان رسمی‌نباشند.
  3. طرفین نمی‌توانند پس از انتخاب کارشناس منتخب توسط دادگاه، کارشناس مرضی الطرفین انتخاب کنند.
  4. طرفین می‌توانند قبل از اقدام کارشناس منتخب، به تراضی کارشناس انتخاب کنند که باید از کارشناسان رسمی‌باشد.

 • ۰ نظر

  مالک رسمی زمینی مزروعی که بر آن زراعت می نموده برای انجام مأموریت ...

  سوال 38 از آیین دادرسی مدنی

  آزمون وکالت سال 98

  جواب سوالات آزمون وکالت سال 98 - سوال - سوال استخدامی - سوال استخدامی با جواب پاسخ - سوالات آزمون وکالت با پاسخنامه - سوالات آزمون وکلای دادگستری - سوالات آزمون وکلای دادگستری با پاسخ - soals.blog.ir

  سوال 38: مالک رسمی‌زمینی مزروعی که بر آن زراعت می‌نموده برای انجام مأموریت دولتی پنج ساله، زمین مزبور را بی آنکه به تصرف کسی دهد، ترک نموده و عازم مأموریت می‌شود. پس از گذشت دو سال، شخصی بدون اجازه و رضایت وی، زمین را تصرف می‌کند. در خصوص اقدام قانونی شخص مزبور برای بازپس گیری زمین، کدام مورد صحیح است؟

  1. فقط می‌تواند دعوای تصرف عدوانی اقامه کند.
  2. فقط می‌تواند دعوای خلع ید اقامه کند.
  3. حسب مورد، دعوای خلع ید یا تصرف عدوانی اقامه نموده و یا به استناد سند رسمی‌مالکیت درخواست اجرای مفاد سند رسمی‌از «اجرای ثبت» کند.
  4. حسب مورد، دعوای خلع ید یا تصرف عدوانی اقامه کند.

 • ۰ نظر

  میان طرفین دعوایی که در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده ...

  سوال 37 از آیین دادرسی مدنی

  آزمون وکالت سال 98

  جواب سوالات آزمون وکالت سال 98 - سوال - سوال استخدامی - سوال استخدامی با جواب پاسخ - سوالات آزمون وکالت با پاسخنامه - سوالات آزمون وکلای دادگستری - سوالات آزمون وکلای دادگستری با پاسخ - soals.blog.ir

  سوال 37: میان طرفین دعوایی که در دادگاه عمومی‌حقوقی مطرح شده، در جریان دادرسی برابر مقررات، سازش حاصل می‌شود. در خصوص مرجع درخواست اجرای مفاد سازشنامه، کدام مورد صحیح است؟

  1. خواه در دادگاه تنظیم شده باشد یا دفتر اسناد رسمی، دادگاه است.
  2. ذی‌نفع در انتخاب دادگاه و یا «اجرای ثبت» مختار است.
  3. اگر در دادگاه تنظیم شده باشد، دادگاه و اگر در دفتر اسناد رسمی‌واقع شده باشد، مطابق‌ای‌‌ین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی‌لازم الاجرا است.
  4. خواه در دادگاه تنظیم شده باشد یا دفتر اسناد رسمی، «اجرای ثبت» است.

 • ۰ نظر

  دعوایی مالی در دادگاه عمومی حقوقی اقامه می‌شود ...

  سوال 36 از آیین دادرسی مدنی

  آزمون وکالت سال 98

  جواب سوالات آزمون وکالت سال 98 - سوال - سوال استخدامی - سوال استخدامی با جواب پاسخ - سوالات آزمون وکالت با پاسخنامه - سوالات آزمون وکلای دادگستری - سوالات آزمون وکلای دادگستری با پاسخ - soals.blog.ir

  سوال 36: دعوایی مالی در دادگاه عمومی‌حقوقی اقامه می‌شود. دادگاه در پی رسیدگی، اقدام به صدور حکم نموده و آن را حضوری اعلام می‌کند، اما محکوم علیه حکم را غیابی دانسته و در مهلت مقرر نسبت به آن واخواهی می‌نماید. دادگاه پس از واخواهی محکوم علیه، بی آنکه جلسه دادرسی تشکیل دهد، قرار عدم استماع واخواهی به علت حضوری بودن حکم را صادر می‌کند. در خصوص قابل شکایت بودن‌این قرار، کدام مورد صحیح است؟

  1. در هر حال قابل تجدیدنظر است.
  2. حسب مورد، می‌تواند قطعی و یا قابل تجدیدنظر باشد.
  3. در هر حال قطعی است.
  4. در هر حال قابل واخواهی است.

 • ۰ نظر

  خواهان به استناد سندی اقامه دعوی نموده ...

  سوال 35 از آیین دادرسی مدنی

  آزمون وکالت سال 98

  جواب سوالات آزمون وکالت سال 98 - سوال - سوال استخدامی - سوال استخدامی با جواب پاسخ - سوالات آزمون وکالت با پاسخنامه - سوالات آزمون وکلای دادگستری - سوالات آزمون وکلای دادگستری با پاسخ - soals.blog.ir

  سوال 35: خواهان به استناد سندی اقامه دعوی نموده و محکومیت خوانده را به تحویل مال مورد هبه درخواست می‌کند، خوانده که از هبه منصرف شده است ضمن دفاع در ماهیت دعوی، کدام یک از اقدامات زیر را می‌تواند انجام دهد و دادگاه با توجه به دفاعیات خوانده، چه تصمیمی‌باید اتخاذ نماید؟

  1. ایراد عدم جزمیت، حتی اگر مستند دعوی سند رسمی‌باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش‌ایراد، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند.
  2. ایراد عدم جزمیت، مگر‌اینکه مستند دعوی سند رسمی‌باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش‌ایراد، قرار عدم استماع دعوی صادر می‌کند.
  3. ایراد فقد اثر قانونی، مگر‌اینکه مستند دعوی سند رسمی‌باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش‌ایراد، قرار رد دعوی صادر می‌کند.
  4. ‌ایراد فقط اثر قانونی، حتی اگر مستند دعوی سند رسمی‌باشد؛ دادگاه در صورت پذیرش‌ایراد، قرار رد دعوی صادر می‌کند.

 • ۰ نظر