سوال 25 از آیین دادرسی مدنی

آزمون وکالت سال 98

جواب سوالات آزمون وکالت سال 98 - سوال - سوال استخدامی - سوال استخدامی با جواب پاسخ - سوالات آزمون وکالت با پاسخنامه - سوالات آزمون وکلای دادگستری - سوالات آزمون وکلای دادگستری با پاسخ - soals.blog.ir

سوال 25: قرار تأمین خواسته‌ای‌‌ با موضوع بازداشت یک میلیارد ریال از دادگاه عمومی‌حقوقی صادر می‌شود، در جهت اجرای مفاد قرار، کدام مورد صحیح است؟

  1. مرجع اجراکننده رأی باید به درخواست محکوم‌له، به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌‌های محکوم‌علیه در بانک‌‌ها و… را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
  2. فقط چنانچه مستند قرار تأمین خواسته اسناد رسمی‌و یا اسناد تجاری واخواست شده باشد، مرجع اجراکننده رأی می‌تواند به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست حسابهای محکوم علیه را اعلام نماید.
  3. مرجع اجراکننده رأی باید رأسا به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌‌های محکوم علیه در بانک‌‌ها و … را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.
  4. با توجه به‌اینکه حکمی‌علیه خوانده صادر نشده است، مرجع اجراکننده رأی نمی‌تواند به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست حساب‌‌های محکوم علیه را اعلام نماید.

پاسخ: گزینه 1